Θερμοχημεία

Προσδιορισμός της Ενθαλπίας Εξουδετέρωσης. Μετριέται η θερμοκρασία ενός διαλύματος οξέος και ενός διαλύματος βάσης πριν και μετά την ανάμιξή τους.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.