Μηχανικά Ανάλογα της Χημικής Ισορροπίας

Δύο προχοϊδες που η μία αδειάζει στην άλλη και η στάθμη του νερού δεν αλλάζει παρ’ ότι η προχοϊδα είναι ανοιχτή.
Μετάγγιση νερού με ένα ποτήρι από το ένα μπωλ στο άλλο. Τα μπωλ είναι διαφορετικά. Μετά από αρκετές μεταγγίσεις καταλήγουμε σε σταθεροποίηση της στάθμης του νερού και στα δύο μπωλ.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας