Προσδιορισμός χλωριόντων στο θαλασσινό νερό

Ογκομέτρηση των Cl- με AgNO3 και δείκτη K2CrO4.

Δείτε την άσκηση