Χημική Κινητική – Ταχύτητα Αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

Η αντίδραση του Mg με HCl. Ελέγχεται ο ρόλος της συγκέντρωσης του HCl και της θερμοκρασίας στο χρόνο ολοκλήρωσης της αντίδρασης.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.