Παρατήρηση Αμυλόκοκκων – Ανίχνευση Αμύλου και Πρωτεϊνών

Παρασκευή φυτικού νωπού παρασκευάσματος.
Παρατήρηση αμυλόκοκκων διάφορων φυτών.
Διάκριση μεταξύ αμυλόκοκκων διάφορων φυτών.
Ανίχνευση αμύλου με ιώδιο.
Ανίχνευση πρωτεϊνών με Cu2+ (αντίδραση διουρίας).

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.