Άσκηση στην Οριζόντια Βολή

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν την οριζόντια και τη κατακόρυφη ταχύτητα, την εξίσωση τροχιάς και το g, μέσα από μια στροβοσκοπική φωτογραφία.

Δείτε την άσκηση.

Άσκηση στην οριζόντια βολή

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ? ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ. Δίνεται στους μαθητές μια στροβοσκοπική φωτογραφία και ζητείται να εξάγουν τις εξισώσεις της κίνησης και να προσδιορίσουν το g = 9,81 με τη βοήθεια του του EXCEL.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.