Πλασμόλυση Φυτικών Κυττάρων

Διαπίστωση της διαπερατότητας των κυτταρικών περιβλημάτων από το νερό.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας